§1 Definicje

1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez

Użytkownika podczas Rejestracji w systemie Extra Poradnia wykorzystywanym do e-konta klienta Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS , wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w systemie.

2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

3. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w systemie Extra Poradnia wykorzystywanym do e-konta klienta Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS.

4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin systemu Extra Poradnia wykorzystywanym do e-konta klienta Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS.

5. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

6. Strona Internetowa Systemu - oznacza strony internetowe, pod którymi

Usługodawca prowadzi system Extra Poradnia wykorzystywany do e-konta klienta Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS, działające w domenie www.extraporadnia.pl.

7. Usługodawca – oznacza SafeCode z siedzibą w Sadlinkach przy ulicy Spółdzielczej 3, będący jednocześnie właścicielem systemu do zarządzania poradnią – Extra Poradnia, świadczącym usługi na rzecz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS.

8. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

9. Awaria – oznacza całkowity brak możliwości korzystania z systemu, co wiąże się z niemożliwością zalogowania do systemu (strona niedostępna).

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do systemu Extra Poradnia, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a

korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. System Extra Poradnia jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Zabronione jest wykorzystywanie systemu Extra Poradnia przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

 

§3 Korzystanie z systemu Extra Poradnia

1. Korzystanie z systemu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z systemu było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z systemu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika systemu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

§4 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.

2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę. Użytkownik ustala indywidualne Hasło i Login.

3. Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

4. Dane osobowe Użytkownika nie są w żaden sposób przetwarzane w celach marketingowych.

5. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby

nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

6. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych w systemie Extra Poradnia. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń,

Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§5 Usługi

1. Usługodawca świadczy przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu usługi odpłatne drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji.

2. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń systemu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług.

3. Usługodawca zastrzega, iż prawidłowe świadczenie Usług, wymaga okresowego prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych Sprzętu oraz Sieci, skutkujących krótkotrwałymi, nie trwającymi łącznie dłużej niż 24 godziny w miesiącu, przerwami w możliwości korzystania z Usług. Prace te prowadzone będą, w sposób zapewniający minimalizowanie ich uciążliwości dla Użytkowników.

Czas trwania przerw powyżej 24 godzin traktowany jest jako Awaria.

 

§6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania

osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z systemu Extra Poradnia wykorzystywanego do konta e-klienta Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie

jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z systemu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin, Umowa zawarta pomiędzy SafCode a Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną PRO VOBIS oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§7 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, REGON: 384515956, NIP: 5922278864, będące organem prowadzącym dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS z siedziba w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/144, REGON: 221769821,NIP: 5922278864 oraz SafeCode z siedzibą w Sadlinkach przy ulicy Spółdzielczej 3, REGON: 363373731, NIP: 5811859150 - będącym świadczącym usługi na rzecz Administratora danych osobowych w zakresie e-konta klienta Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS.

2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.

3. Dane mogą być udostępniane HITME.pl - ul. Franciszka Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk , AZ.pl Sp. z o.o. - ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin, ComVision sp. z o. o. - ul.Toszecka 101, 44-100 Gliwice, POSTIVO.PL Sp. z o. o. Sp. k. - ul. Litewska 4B/16 35-302 Rzeszów w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.

4. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, pomiędzy SafeCode a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH”.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

6. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych.

10. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z systemu Extra Poradnia BĘDOCYM WYKORZYSTYWANYM DO E-KONTA KLIENTA Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

11. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie systemu Extra Poradnia na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z systemu Extra Poradnia.

 

§8 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z systemu Extra Poradnia. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§9 Zmiana regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości mail zawierającej zestawienie zmian.

2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

§10 Informacje końcowe

Niniejszy Regulamin Korzystania z e-konta klienta Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS utworzono na bazie Regulaminu do Umowy o świadczenie usług zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Człowieka „WŚRÓD RÓWNYCH” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, REGON: 384515956 NIP: 5922278864, będącego organem prowadzącym dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS z siedziba w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114 REGON: 221769821, NIP: 5922278864, a SafeCode z siedzibą w Sadlinkach przy ulicy Spółdzielczej 3, REGON: 363373731, NIP: 5811859150.

REGULAMIN Korzystania z e-konta klienta

 Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PRO VOBIS

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.