W PORADNI PRO VOBIS

Spotkasz życzliwych ludzi, dobrych psychoterapeutów pracujących w różnych modalnościach z bogatym doświadczeniem, a także specjalistów będących wykładowcami akademickimi. Pozwala to na stały kontakt ze światem nauki, a to z kolei ma istotny wpływ na jakość świadczonej przez nas pracy.

JEŚLI SZUKASZ

Dobrej diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, Integracji Sensorycznej

Skutecznej terapii dziecka np. dysleksji, dyskalkulii, rozwoju mowy dziecka, problemów emocjonalnych dziecka, zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD/ADD  itp.

Pomocy w radzeniu sobie z problemami codzienności, a w tym z niską samooceną, problemami depresyjnymi, nerwicowymi, w budowaniu relacji, problemami emocjonalnymi

Dobrych i nowoczesnych szkoleń, seminariów i warsztatów

Pomocy w zrozumieniu problemów ucznia

Radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci

Jeśli szukasz pomocy, wsparcia dla nauczycieli pracujących w szkole lub przedszkolu

Jeśli potrzebujesz konsultacji dotyczących problemów wychowawczych dzieci w szkole lub przedszkolu

 

TO WSZYSTKO ZNAJDZIESZ

W PRO VOBIS

 

DIAGNOZA I TERAPIA

W PRO VOBIS prowadzimy profesjonalną i całościową diagnostykę niemowląt, dzieci młodzieży i dorosłych. Praca w tym obszarze obejmuje diagnozę:

  • Trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

  • Zaburzeń funkcji poznawczych – trudności z koncentracją uwagi, spostrzeganiem, zapamiętywaniem, myśleniem przyczynowo – skutkowym

  • Gotowości szkolnej – określenia, czy dziecko jest zdolne do podjęcia nauki w szkole

  • Zaburzeń emocjonalnych związanych z doświadczaniem lęku, smutku, obniżonego nastroju i poczucia własnej wartości, stresu, labilności emocjonalnej, depresji.

  • Kryzysów życiowych, rodzinnych, małżeńskich, edukacyjnych i wychowawczych

  • Autyzmu i Zespołu Aspergera

  • Nieprawidłowości w funkcjonowaniu zmysłu wzroku i słuchu

  • Integracji sensorycznej, wad postawy, kompetencji motoryczno-ruchowych

  • Zaburzeń funkcji mowy, zaburzeń wynikających z uszkodzenia układu nerwowego, mutyzmu, nadwrażliwości sfery ustno-twarzowej.

Formy i metody pracy wykorzystywane w Poradni Pro Vobis

w Starogardzie Gdańskim

 
TERAPIE PROWADZONE W PORADNI
 
1. Psychoterapia,
 
2. Wsparcie i pomoc psychologiczna,
 
3. Terapia psychologiczna,
 
4. Konsultacja psychoterapii
 
5. Terapia pedagogiczna
 
6. Terapia logopedyczna
 
7. Socjoterapia
 
8. Integracja Sensoryczna
 
9. Arteterapia
 
10. Terapia zajęciowa
 
11. Muzykoterapia
 
12. Choreoterapia
 
13. Biblioterapia
 
14. Terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)i innych zaburzeń neurorozwojowych: dysleksja, dyskalkulia, ADHD, ADD
 
15. Terapia mutyzmu
 
16. Terapia zaburzonych zachowań
 
17. Terapia osób z upośledzeniem
 
18. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 
19. Wczesna interwencja logopedyczna
 
 
METODY TERAPII STOSOWANE W PORADNI
 
1. Alternatywne metody komunikacji
 
2. Arteterapia/Terapia zajęciowa
 
3. Biblioterapia z elementami dramy
 
4. Choreoterapia
 
5. Gimnastyka korekcyjna
 
6. Gimnastyka Mózgu P. Dennisona
 
7. Integracja Sensoryczna
 
8. Logorytmika
 
9. Masaż logopedyczny
 
10. Masaż terapeutyczny
 
11. Metoda 18 Struktur Wyrazowych
 
12. Metoda 3-Struktur
 
13. Metoda Aktywności Knillów
 
14. Metoda Analizy Transakcyjnej
 
15. Metoda behawioralna
 
16. Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz
 
17. Metoda Pedagogiki Zabawy
 
18. Metoda Potencjalności
 
19. Metoda poznawczo-behawioralna
 
20. Metoda Pozytywna M.Seligmana
 
21. Metoda Pozytywna N. Peseschkiana
 
22. Metoda relaksacji progresywnej Jacobsona
 
23. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 
24. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 
25. Metoda Systemowa
 
26. Metody psychoedukacyjne:
 
a. a/Metoda pracy z trudnymi zachowaniami dzieci - Metoda C. Sutton
 
b. b/Metoda opracowana przez A. Faber i E. Mazzlish
 
c. c/ Metoda T. Gordona, In
 
27. Muzykoterapia
 
28. Relaksacja Wintreberta
 
29. Sensoplastyka
 
30. Terapia Ręki
 
31. Trening autogenny Schultza (w adaptacji Polender)
 
32. Trening Czytania Całościowego Domana
 
33. Trening Mindfulness dla dorosłych
 
34. Trening Mindfulness dla dzieci- Metoda Eline Snel „Uwaga, to działa!”
 
35. Integracja odruchów ustno-twarzowych
 
36. Terapia Neurotaktylna S. Masgutowej
 
a. - Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego
 
37. Trening Redukcji Stresu
 
 
FORMA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH
 
1. Indywidualna
 
2. Grupowa
 
3. Superwizja
 
 
OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH
 
1. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – Izabela Kotlewska
 
2. Metoda Dobrego Startu –Paulina Jankowska , Izabela Kotlewska
 
3. Arteterapia/terapia zajęciowa – Paulina Jankowska, Barbara Lazer,
 
4. Gimnastyka Mózgu P. Dennisona – Izabela Kotlewska
 
5. Sensoplastyka – Paulina Jankowska, Magdalena Kowalska
 
6. Trening Mindfulness dla dzieci- Metoda Eline Snel „Uwaga, to działa!” (Uważność i spokój żabki wg. Eline Snel) –Magdalena Stoppa
 
7. Trening Uważności dla dorosłych - Jacek Ozimek
 
8. Trening Redukcji Stresu –Jacek Ozimek
 
9. Trening Optymizmu- Jacek Ozimek
 
 
OPIS WYBRANEJ METODY
 
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 
Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.
 
System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Podstawowe założenia metod to rozwijanie ruchem trzech aspektów:
• Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.
 
• Świadomości przestrzeni i działania w niej.
 
• Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
 
Metoda Dobrego Startu (MDS)
 
MDS jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dla dzieci starszych, których rozwój psychoruchowy przebiega wolniej lub nieharmonijnie. Założeniem MDS jest jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych (uczucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałanie, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Funkcje te leżą u podstaw złożonej czynności czytania i pisania. Celem metody jest także kształtowanie lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
 
Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast niezbędne w przypadku dzieci ryzyka dysleksji oraz osób o opóźnionym rozwoju psychoruchowym – niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Wyrównanie dysharmonii rozwojowych u dzieci z ryzykiem dysleksji zapobiega powstawaniu niepowodzeń szkolnych lub je minimalizuje.
 
Arteterapia
 
Arteterapia stanowi doskonałą formę uzupełniającą procesu edukacyjno-terapeutycznego. Może pełnić funkcję kształcącą, szkoleniową, działalności praktycznej czy kompetencyjną. Stosowana jest zwłaszcza u dzieci, młodzieży, seniorów i osób chorych. Działania prowadzone w arteterapii polegają na wykorzystywaniu terapeutycznych właściwości sztuki w praktyce. Jest to wysoce efektywne w osiąganiu psychofizjologicznej relaksacji i równowagi emocjonalnej. Po raz pierwszy zjawisko to zostało przedstawione w 1942 r. przez Adriana Hilla – brytyjskiego artystę i nauczyciela sztuki. Arteterapia pomaga w pokonywaniu lęków, wzmacnia wiarę we własne siły i pobudza ekspresję , wzmacnia koncentrację uwagi.
 
Gimnastyka Mózgu P. Dennisona/Kinezjologia edukacyjna
 
Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Denisson, jest metodą wspierania naturalnego rozwoju człowieka, bez względu na jego wiek, poprzez różne ćwiczenia ruchowe. Metoda wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu są wstępem do Kinezjologii Edukacyjnej. Składają się one z ruchów, które wykonują dzieci w pierwszych latach życia niezbędnych dla rozwoju koordynacji oczu, uszu, rąk i całego ciała. Dzięki ćwiczeniom Gimnastyki Mózgu wszystkie części mózgu włączają się i mogą ze sobą współpracować. Proponowane przez Kinezjologię Edukacyjną ćwiczenia – na przekroczenie linii środka ciała, energetyzujące rozciągające, relaksujące poprawiają umiejętności komunikacji, organizacji i koncentracji. Opracowane przez P. Dennisona zestawy działań i ćwiczeń psychomotorycznych usprawniają ciało, aktywują system nerwowy, rozładowują napięcia wywołane stresem, podnoszą energię. Metoda zakłada znaczną poprawę funkcjonowania dziecka w jego otoczeniu. Stosuje się ją również w przypadku problemów w koncentracji uwagi i różnorodnych problemów szkolnych: dysleksja, dyskalkulia, ADHD
 
Sensoplastyka
 
Sensoplastyka, to wspólna zabawa, czas i miejsce rozwoju zarówno poznawczego jak i emocjonalnego – budowania więzi. To stałe poszukiwanie i odkrywanie nowych tekstur, zapachów, eksperymentowanie z kolorem, zapachem i smakiem. Dzięki wprowadzeniu tej metody w pracy z dziećmi, wpływamy na ich kreatywność, stymulujemy nabywanie świadomości własnego ciała, jego granic oraz orientacji w przestrzeni. Podczas takich zajęć wykorzystujemy materiały plastyczne, które sami przygotowujemy wyłącznie z produktów spożywczych, czyli bezpiecznych dla dzieci. Mają one okazję obserwować „przemiany”, czyli kiedy materiał, który jest sypki i suchy, zmienia się w mokry i kleisty, a następnie w miękki i stały. Sensoplastyka opiera się także na wykorzystaniu technik arteterapeutycznych i sprzyja relaksacji. Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci:
 
1.Wspieramy rozwój wszystkich zmysłów zmysłów :
 
• węchu
 
• wzroku
 
• dotyku
 
• słuchu
 
• smaku
 
2.Wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni
 
3.Dbamy o usprawnienie ruchowe
 
4.Poprzez wspólne działanie pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy ich poczucie bezpieczeństwa
 
5.Wspieramy rozwój poznawczy
 
Trening Mindfulness dla dzieci - Metoda Eline Snel „Uwaga, to działa!”
 
(Uważność i spokój żabki wg.Eline Snel)
 
Trening jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 roku życia. Treści są tak dostosowane, by odpowiadać na możliwości poznawcze oraz potrzeby emocjonalne uczestników każdej z grup wiekowych. Poprzez wykorzystanie historyjek, wyobraźni oraz prostych ćwiczeń, dzieci i młodzież otrzymują narzędzia, które mogą wykorzystać by lepiej zrozumieć siebie i innych, a także rozwijać umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Bardzo obrazowe hasła, jak „przycisk pauzy”, „siedzieć jak żaba” czy „test spaghetti” pozwalają w łatwiejszy sposób opanować różne umiejętności w zakresie uważności.
 
W czasie treningu dzieci i młodzież uczą się, między innymi:
• koncentrować uwagę na danej czynności/przedmiocie; utrzymywać ją; kierować nią w pożądaną stronę; przenosić na inny obiekt,
 
• obserwować swoje emocje, odczucia z ciała, doznania smakowe, węchowe, słuchowe; zarówno ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego,
 
• nazywania i akceptacji własnych emocji i myśli bez oceniania ich,
 
• rozpoznawać „trudne myśli” i „trudne emocje”, by nie tłumić ich, ale umieć dawać im życzliwą uwagę,
 
• akceptować siebie takimi jakimi są, a poprzez to rozwijać życzliwość wobec siebie i innych.
 
Praktyka uważności ma ogromny wpływ na rozwój różnych obszarów mózgu u dzieci, które są aktywne w trakcie sytuacji stresowych, przeżywania silnych emocji. Ponadto regularna praktyka wpływa na rozwój funkcji wykonawczych. Należą do nich:
• powstrzymywanie się od danych działań,
 
• przekierowywanie uwagi oraz umiejętność przełączania się pomiędzy alternatywnymi sposobami reagowania,
 
• samokontrola (w tym emocjonalna),
 
• elastyczność w myśleniu,
 
• planowanie i organizowanie różnych czynności,
 
• myślenie abstrakcyjne,
 
• tworzenie pojęć,
 
• zapamiętywanie, przechowywanie zapamiętanych treści, ich przypominanie (przeszukiwanie w pamięci w celu odnalezienia właściwych informacji).
 

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.