OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

 

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym: rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychoterapeutów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, kadry kierowniczej placówek edukacyjnych i wszystkich zainteresowanych, prowadzenie działalności: diagnostycznej,  badawczej i doradczej.

 

1. Diagnozowanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli,

psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych.

2. Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, oraz innych specjalistycznych zajęć dydaktycznych w zakresie:

a) psychoterapii i pomocy psychologicznej;

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c) poradnictwa i doradztwa;

d) rozpoznawania symptomów zaburzeń psychicznych u uczniów i wychowanków;

e) pedagogiki, terapii pedagogicznej, psychologii i metodyki;

f) promocji i ochrony zdrowia psychicznego, podstaw wiedzy medycznej dotyczącej zdrowia psychicznego;

g) profilaktyki uzależnień i i innych zaburzeń psychicznych;

h) edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego;

i) socjoterapii;

j) arteterapii i innych działań twórczych ulepszających warsztat pracy nauczyciela;

k) prowadzenia doradztwa, szkoleń, warsztatów, zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;

3. Prowadzenie konsultacji i superwizji dla nauczycieli.

4. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć służących osobistemu rozwojowi nauczycieli.

5. Prowadzenie konsultacji i wspieranie w pracy nauczycieli, którzy ukończyli różne formy kształcenia zawodowego

6. Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli i wszystkich zainteresowanych

7. Przygotowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych

8. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, władzami rządowymi

i samorządowymi w zakresie statutowych celów i zadań Ośrodka.

9. Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli

pedagogów, psychoterapeutów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych , w tym zjazdów naukowych, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń.

10. Prowadzenie psychoterapii oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich rodzin

11.Prowadzenie działalności badawczej w zakresie potrzeb edukacyjnych placówek oświatowych , potrzeb rozwoju zawodowego nauczycieli i wszystkich zainteresowanych, potrzeb wychowawczych rodziców, zagrożenia dysfunkcjami rozwojowymi i chorobami cywilizacyjnymi.

12.Prowadzenie działalności w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich rodzin, jak również praca na rzecz osób starszych.

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.