Warunki korzystania z e-Konta klienta określa Regulamin dostępny w zakładce Poradnia On-line.

W celu założenia e-konta klienta, prosimy o założenie profilu, a następnie o kontakt z poradnią w celu potwierdzenia.

e-konto Klienta

Nowość! e-Konto klienta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

CERTYFIKOWANY KONSULTANT PORADNI PRO VOBIS

Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Miejsce zamieszkania:
Nr telefonu:
Twój e-mail:
Jestem:
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem:
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu Certyfikowanego Konsultanta Poradni PRO VOBIS.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przesłanym za pośrednictwem strony
www.provobis.com.pl dla potrzeb niezbędnych do użytku wewnętrznego Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz do celów statystycznych i
celów wynikających z ustawy o systemie oświaty( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO)). Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem danych osobowych moich i zgłaszanej przeze mnie osoby, której zgodę na
udostępnianie jej danych osobowych posiadam jest Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Człowieka "WŚRÓD RÓWNYCH" z siedzibą w Starogardzie
Gdańskim przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/114, KRS: 00806389, NIP: 5922278864; Regon: 384515956, będący Organem prowadzącym dla Niepublicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim. Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie wglądu w
dane osobowe moje i mojego dziecka oraz ich poprawianie i modyfikowanie.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Certyfikowany Konsultant

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży to program edukacyjny, który ma na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, empatii, rozwiązywania konfliktów oraz efektywnego funkcjonowania w relacjach społecznych. Podstawą takiego treningu jest nauka umiejętności, które pozwalają na skuteczną interakcję z innymi ludźmi i radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych.

 

Elementy treningu umiejętności społecznych mogą obejmować:

  • Komunikację werbalną i niewerbalną: Nauka wyrażania siebie poprzez słowa, mowę ciała, gesty, mimikę i ton głosu.
  • Empatię: Rozumienie i współodczuwanie uczuć innych osób oraz umiejętność dostosowywania swojego zachowania do potrzeb i emocji innych.
  • Rozwiązywanie konfliktów: Nauka konstruktywnego i pokojowego rozwiązywania sporów, negocjowania i znajdowania kompromisów.
  • Asertywność: Uczenie się wyrażania swoich opinii, pragnień i granic w sposób stanowczy, ale szanujący innych.
  • Praca w grupie: Doskonalenie umiejętności współpracy, dzielenia się zadaniami i wspólnego osiągania celów.
  • Zarządzanie emocjami: Rozpoznawanie i kontrolowanie swoich emocji, radzenie sobie z stresem, złością, smutkiem czy lękiem.

 

Dla kogo są kierowane takie zajęcia?

Treningi umiejętności społecznych są kierowane głównie do dzieci i młodzieży, choć mogą być dostosowane do różnych grup wiekowych i potrzeb. Są one szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, wykazują trudności w komunikowaniu się, przeżywają lęki społeczne, problemy z asertywnością, agresję lub problemy z radzeniem sobie z emocjami.

Celem jest pomoc uczestnikom w rozwinięciu umiejętności społecznych, które są istotne dla ich zdrowego rozwoju osobistego, akademickiego i zawodowego.

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.