O Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pro Vobis w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową wpisaną do rejestru Pomorskiego Kuratora Oświaty, działa w oparciu o przepisy Prawa Oświatowego:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.), jak również akty prawne wydane na tej podstawie,
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.843, oraz z 2016r. poz.1278),
   
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w publicznych szkołach (Dz.U.z 2017r. poz.1534),
   
 • Statut Poradni,
   
 • Inne przepisy prawa


Poradnia, jako niepubliczna placówka oświatowa, wypełnia zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa , a jej działalność prowadzona jest w zakresie obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Na mocy obowiązujących przepisów Poradnia posiada określone uprawnienia:

 • Prowadzenie badań, konsultacji, terapii,
   
 • Wydawanie opinii,
   
 • Wspieranie szkół i placówek oświatowych,
   
 • Prowadzenie działań szkoleniowych,
   
 • Innych, przewidzianych przepisami prawa

Zadania Poradni

 

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia prowadzi diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami, a ponadto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Poradnia wspomaga inne placówki oświatowe w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Do zadań Poradni należy w szczególności:

 

 • diagnoza i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz inne w zakresie możliwości Poradni oraz zapotrzebowania ze strony dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli,

 • udzielanie pomocy diagnostyczno-terapeutycznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi trudnościami w nauce oraz pomocy merytorycznej  i prawno-organizacyjnej rodzicom i nauczycielom tych dzieci,
   
 • diagnozę i terapię dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami,
   
 • rozpowszechnianie wśród rodziców, nauczycieli i dzieci wiedzy na temat dysleksji i innych problemów szkolnych oraz sposobów radzenia sobie z nimi,
   
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
   
 • prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
   

Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności poprzez diagnozę, konsultacje, terapię, działalność edukacyjną, doradztwo, mediację, działalność profilaktyczną i informacyjną.

Zadania, o których mowa w ust. 4, Poradnia realizuje we współpracy z rodzicami, nauczycielami przedszkoli, szkół lub innych placówek oświatowych, pracownikami Poradni oraz innymi poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i innymi instytucjami.

Efektem działań statutowych Poradni może być w szczególności wydanie opinii, objęcie dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli bezpośrednią pomocą psychologiczno- pedagogiczną, wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą ich rodzicami.

Przyjęty zakres działań i uprawnień Poradni zgodny jest z Rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Mając na celu zapewnienie dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i psychoedukacji, niosąc pomoc w zapewnieniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym dążąc do wyrównania szans edukacyjnych uczniów potrzebujących wsparcia, a także mając na celu najwyższą wartość, jaką jest dobro dziecka, powołana została Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w .Starogardzie Gdańskim, świadcząca usługi diagnostyczne, terapeutyczne oraz konsultacyjne na rzecz dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli

Media Społecznościowe:

Kontakt z nami:

 +48 792 590 726

sekretariat@provobis.com.pl

 Tadeusza Kościuszki 112/114

83-200 Starogard Gdański

 

Konsultacje/Diagnozy/Terapie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy również Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Zaburzeń Rozwojowych, Centrum Integracji Sensorycznej oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Poradnia prowadzi:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRO VOBIS w Starogardzie Gdańskim jest niepubliczną placówką oświatową.