Szkolenia

 

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "PRO VOBIS"

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Pro Vobis” jest również instytucją wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych. W roku szkolnym 2017/18 decyzją władz województwa pomorskiego do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli wpisany został nasz ośrodek. W zakresie prowadzonych szkoleń współpracujemy z kilkoma ośrodkami akademickimi, towarzystwami i stowarzyszeniami, jak również ośrodkami diagnostyczno-terapeutycznymi. Zaplanowane szkolenia realizowane będą w określonych blokach tematycznych:

Szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek
Szkolenia dla Rad Pedagogicznych
Szkolenia dla nauczycieli , którzy zechcą doskonalić warsztat zawodowy
Szkolenia dla nauczycieli poszukujących nowych interesujących form i metod oddziaływań wychowawczych
Szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i rodziców , którzy zechcą poznać określone metody wsparcia uczniów prezentujących różnorodne problemy rozwojowe, egzystencjalne i edukacyjne
Szkolenia dla młodych nauczycieli – Akademia Kompetencji-  to nowość na mapie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Program został tak ustalony, by nauczyciele rozpoczynający pracę mogli uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, seminaryjnych i wykładowych , których głównym zadaniem jest przygotowanie do rozwijania indywidualnych potencjalności, nabywanie umiejętności prowadzenia określonych oddziaływań wychowawczych, poszukiwania nowych form i metod pracy, współpracy z rodzicami, postaw wobec sytuacji wychowawczo trudnych, prowadzenie obserwacji zespołu klasowego, grupy przedszkolnej, a w razie potrzeby skutecznej interwencji wspierającej i rozwijającej.
Szkolenia w zakresie działań kulturalnych – warsztaty teatralne dla nauczycieli. W tym zakresie przewidziano także szkolenia, których tematyka dotyczyć będzie: marketingu i organizacji wydarzeń kulturalnych w jednostce oświatowej ( wystawy,  eventy,  konkursy, przeglądy, festiwale ), jak również zarządzania projektami w placówkach oświatowych oraz zarządzania finansami w projekcie
Pojęcie „ pozytywna edukacja” sięga swymi korzeniami do idei psychologii pozytywnej, której podstawy zostały opracowane przez Martina Seligmana.[1] Jest to ta modalność psychologiczna, która opiera się o indywidualne zasoby człowieka. Nieustannie prowadzone badania skuteczności psychologii pozytywnej potwierdzają , że w przypadku edukacji może to być doskonała forma skutecznego budowania człowieka kreatywnego, znającego swoje możliwości, doceniającego innych ludzi, będącego świadomym i twórczym uczestnikiem życia społecznego. Badania takie są prowadzone przez wiele ośrodków akademickich na świecie. Znaczący jest również wkład polskich specjalistów w dziedzinie psychologii pozytywnej. Wiodący w tym zakresie jest zespół naukowców[2] Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

[1] M. Seligman, amerykański psycholog, twórca pojęcia „ psychologia pozytywna”, dyrektor Positive Psychology Center, Profesor University of Pennsylvania.  Polskie ośrodki akademickie prowadzą edukację w zakresie psychologii pozytywnej, prowadzone są międzynarodowe konferencje i sympozja naukowe . 
[2] np. prof. dr hab. Ewa Trzebińska, Katedra Psychologii Pozytywnej (kierownik),Instytut Psychologii Klinicznej. Zajmuje się psychologią kliniczną (psychoterapią, zdrowiem psychicznym) oraz psychologią pozytywną. Założyła i redaguje czasopismo naukowe Psychologia Jakości Życia. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychoterapii, psychologii pozytywnej, zaburzeń osobowości oraz klinicznej diagnozy osobowości. Kieruje Instytutem Psychologii Klinicznej i jest redaktorką naczelną czasopisma naukowego „Psychologia Jakości Życia".
 
 
 
 

Zespół

JACEK OZIMEK – absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii (World Association For Psitive Psychotherapy WAPP) ,specjalista psychologii poz.,  konsultant psychoterapii TPP (Wiesbaden Academy of Psychotherapy WIAP w Wiesbaden). Współzałożyciel Młodzieżowego Klubu „jedynka” w Starogardzie Gdańskim. Założyciel i były przewodniczący Oddziału Terenowego nr 90 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Starogardzie Gdańskim, przewodniczący Kolegium Diagnoz i Terapii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim, jest członkiem Stowarzyszenia „Dzieci Kociewia” i „Wspólnota Polska”. Wykładowca w South Baltic Academy of Independent Theatre. Uczestnik i organizator szkoleń dot. programowania pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, psychoterapii poznawczo-behawioralnej itp. Prezes Zarządu Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim. Autor metody  kształcącej umiejętność czytania dzieci z dysleksją rozwojową i zagrożonych dysleksją rozwojową: „Metoda 3- Struktur”,  związany z teatrami OFF. Opracował i realizuje projekt edukacyjny „ Przestrzenie Edukacji”, opracował i zrealizował projekt szkoleniowy dla nauczycieli „Wobec Dysleksji”. Specjalista pracy nad głosem, badacz technik głosowych, uczestnik i wykładowca podczas  ogólnopolskich i międzynarodowych staży artystycznych i rozwojowych. Realizował warsztat mistrzowski: „Poprzez głos do samego siebie” podczas ogólnopolskich warsztatów rozwojowo – artystycznych. Współtwórca niezależnego ruchu harcerskiego (1981-1990) , drużynowy 2 Starogardzkiej Drużyny Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego w Starogardzie Gdańskim w latach 1981-1990, komendant Hufca Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 1990-1991, w latach 1988-1990 członek kapituły stopnia Harcerza Orlego i Harcerz Rzeczypospolitej  niezależnego ruchu harcerskiego w Starogardzie Gdańskim. Posiada długoletnie doświadczenie nauczycielskie.

Publikacje:

  „ Styl średniowiecznej polskiej pieśni religijnej” ( 1991);

„Miedzy wyobrażonym a zwerbalizowanym – dysleksja i proces burzącej się komunikacji”(1999);

„Fakty- Ludzie- Zdarzenia. Monografia 2 Starogardzkiej Drużyny Harcerzy im. ks. J. Poniatowskiego w 90 rocznicę powstania.” Przygotowana do druku (2013);

Publikacje prasowe poświęcone problemowi dysleksji rozwojowej, ADHD, zaburzonych zachowań dzieci i młodzieży, m.in. „O dysleksji trzeba mówić”(2013),”Między wyobrażonym a wykreowanym – dysleksja i problemy szkolne”(2013),”Dzieci ryzyka dysleksji”(2013);

Publikacje obrazujące historię harcerstwa w Starogardzie Gdańskim : Rocznik Muzeum Ziemi Kociewskiej  „Rydwan” (roczniki 2014,2015,2016);

Metoda pracy z dzieckiem o zaburzonej umiejętności czytania :”Metoda Trzech Struktur” – zasady pracy z objaśnieniami, wyd. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pro Vobis” 2014 ( w realizacji);

Wydawnictwa Informacyjne Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w  Starogardzie Gdańskim: Dysleksja, Zespół Aspergera, ADHD, ADD, ODD,

MAGDALENA DITTMER- Mediator, trener. Ekspert od przeprowadzania przez konflikt. Bez względu na to, jakiej dziedziny życia dotyczy.  Jest zawodowym mediatorem wpisanym na listę stałych mediatorów sądowych. Asystując stronom sporów w ich rozmowach i negocjacjach, wspiera je w poszukiwaniu rozwiązań – satysfakcjonujących i trwałych. Jako trener specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z zarządzania konfliktem i budowania kultury organizacyjnej firm przy efektywnym wykorzystaniu sytuacji spornych. Jest ekspertem w dziedzinie mediacji dla menedżerów w firmie szkoleniowo – doradczej Mogę Móc. Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z Mediacji Sądowych i Pozasądowych w Ateneum Szkole Wyższej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, aby profesjonalnie wykonywać swoją pracę i tym samym budować prestiż firmy i zaufanie do niej. W Starogardzie Gdańskim kieruje Filią Polskiego Centrum Mediacji, do którego od lat należy. Jest też mediatorem w Pomorskim Centrum Arbitrażu i Mediacji. Właścicielka firmy MEDIACJE MD Magdalena Dittmer.

MEDIACJE MD Magdalena Dittmer
„My zapraszamy – Ty decydujesz. Bo na tym polega mediacja: dobrowolna i poufna rozmowa skonfliktowanych stron, które ze wsparciem bezstronnego i neutralnego mediatora poszukują rozwiązania, które każdy zechce respektować. W każdej sprawie i wg konkretnych potrzeb. Nikt tu nikomu nie mówi jak ma być, nie narzuca efektu ani metody. Strony same decydują o tym, czego potrzebują i co jest dla nich dobre. Biorą odpowiedzialność za wynik. A to gwarantuje trwałe porozumienie. Stwarzamy możliwość polubownego rozwiązywania sporów oraz nabywania tej cennej umiejętności w wielu obszarach.”

MACIEJ CICHOCKI – trener, inspirator, konsultant biznesu. Właściciel firmy szkoleniowo – doradczej Mogę Móc. Twórca projektu Gadatki wspierającego komunikację w biznesie. Blisko 10 lat doświadczeń w strukturach korporacyjnych. Drugie tyle na wolnym rynku wspierając biznes i tworzących go ludzi.  Specjalista w zakresie wdrażania zmian biznesowych i osobistych, wsparcia i rozwoju liderów, coachingu grupowego, budowania efektywnych zespołów, innowacyjności w biznesie oraz rozwoju efektywnych struktur trenerskich. Zdecydowany zwolennik pracy u podstaw. Miłośnik storytellingu i metafory w pracy z ludźmi. Projektant gier i zadań szkoleniowych zorientowanych na rozwój osobisty oraz na stwarzanie przestrzeni do refleksji i generowania nowych rozwiązań. Zakochany w górach i podróżach, skąd czerpie pomysły do pracy trenerskiej. Na „liczniku” ma ponad 6000 godzin pracy na sali szkoleniowej, w tym ponad 2000 godzin z trenerami i przyszłymi trenerami oraz blisko 30 zrealizowanych szkoleń e- learnigowych.

„MOGĘ MÓC” Maciej Cichocki
„Jacek Kuroń kiedyś mówił, że jak nie ma na rynku gazety, którą chciałbyś czytać to ją stwórz. Czemu tak nie podejść do kwestii szkoleń? Do bólu praktycznie, zmuszając do myślenia, ciekawie, zaskakująco, niekoniecznie łatwo. Na bazie takich wartości powstało Mogę Móc. Przez lata zebranych doświadczeń trenerskich i konsultanckich firma wypracowała sobie własny styl i miejsce na nasyconym rynku szkoleniowym. Mogę Móc specjalizuje się w wszelkich aspektach związanych ze zmianą biznesową i indywidualną. Wspiera proces wdrażania nowych zasad pracy w organizacji od etapu ich kreowania poprzez komunikację aż po uruchomienie ludzi do działania w myśl nowych reguł i wytycznych.”

IWONA LEWANDOWSKA - dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, ich rodzinami oraz  nauczycielami. Pracowała kilkanaście lat  jako  pedagog szkolny i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. W pracy zawodowej kładzie szczególny nacisk na budowanie relacji i towarzyszenie drugiej osobie w jej zmianie i rozwoju, także w odniesieniu do nauczycieli- wychowawców,  jak i  samej szkoły.

MAGDALENA STACHELEK- psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz  studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (poziom zaawansowany). Jest również absolwentką studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno- Ekonomicznej. Ukończyła Kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), która posiada atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach w szpitalu psychiatrycznym, gdzie uczestniczyła w pracy terapeutycznej i w  procesie diagnostycznym. Uczestniczyła przez 2 lata w projekcie „Włącznik- integracja i reintegracja młodzieży tczewskiej”, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego oraz prowadziła indywidualną i rodzinną terapię psychologiczną. Od 2013 roku pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim, w której oprócz indywidualnej terapii dzieci i młodzieży, zajmuje się także terapią rodzinną, diagnostyką oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych dzieci.  Jest członkiem Kolegium Diagnoz i Terapii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim . W tej placówce jest również członkiem Zespołu Opiniującego i Zespołu Wczesnego Wspomagania rozwoju Dziecka, jak również Ośrodka Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego oraz Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 ANNA LEWANDOWSKA - lekarz rezydent Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku w trakcie specjalizacji z psychiatrii, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  w trakcie nabywania kompetencji psychoterapeuty w  Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej SWPS w Sopocie.

ALEKSANDRA PALUCH- adwokat, psycholog, pracownik nauki. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Krakowie i kończy studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym jest związana od jedenastu lat. W życiu zawodowym korzysta z interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów. Uczestnicząc w sporach sądowych, stara się łączyć adwokacką skuteczność z ludzką wyrozumiałością. Prowadzi zajęcia dla studentów prawa i pedagogiki UJ. Stworzyła projekt Psychologika Prawnika poświęcony praktycznym i naukowym związkom prawa i psychologii, a ostatnio również współtworzy projekt O prawie prawie wcale – cykl audycji przybliżających codzienność pracy adwokata. W ramach pracy naukowej prowadzi badania aktowe w polskich sądach. Absolwentka prawa i psychologii na UJ, Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez University of America Columbus School of Law i Szkoły Prawa Austriackiego prowadzonej przez Universität Wien. Studiowała również na Universität Salzburg w Austrii. Ukończyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, której jest obecnie członkiem.

Publikacje:

Paluch A. (2012), The conditions and consequences of secondary victimisation experienced by wronged persons in criminal proceedings, Problems of Forensic Sciences, 91, p. 208 – 215.

Paluch A. (2012), The experience of secondary victimisation resulting from participation in criminal proceedings and the self-esteem of crimevictims, Problems of Forensic Sciences, 92, p. 283 – 299.

KAROL SZARMAŃSKI - nauczyciel, menedżer kultury, konferansjer. Absolwent Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Teologia) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (Zarządzanie kulturą, sztuką i turystyką kulturową). Zaangażowany w organizację wielu imprez kulturalnych zarówno kameralnych jak i masowych. Do sztandarowych projektów należą: cykl Koncertów Czwartkowych w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, Kameralnie w  Muzeum - koncerty muzyki klasycznej w Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Wojciechowy Festiwal Pieśni Chóralnej. Podczas realizacji rozmaitych wystaw współpracował z licznymi instytucjami takimi jak: Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Fundacja Promocji Sztuk, Bank Gospodarstwa Krajowego, Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń.

Publikacje:

Muzeum Diecezjalne w Pelplinie im. Bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego, Pelplin 2009,

Pelplin w fotografii Cezarego Dębowskiego, Pelplin 2012,

Kultura przekaźnikiem wiary, Pelplin 2014

MAGDALENA LEWANDOWSKA - psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność neurobiopsychologia). Ukończyła studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W trakcie studiów odbywała szereg praktyk na oddziałach psychiatrycznych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim oraz Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, gdzie uczestniczyła w pracy terapeutycznej (zarówno indywidualnej, jak i grupowej), a także diagnostycznej.  Jej dotychczasowe doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą obejmuje pracę na stanowisku psychologa w Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, gdzie prowadziła terapię indywidualną, współpracowała z lokalnym środowiskiem ucznia i jego rodziny, prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne oraz rewalidacyjne. Aktualnie pracuje na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową, opartą na realizacji Osobistych Planów Terapii. Jest w trakcie szkolenia w Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok, a także publikacji artykułów do czasopisma naukowego "Psychiatria Polska” obejmujących tematykę samookaleczeń wśród adolescentów hospitalizowanych psychiatrycznie

 KRZYSZTOF GOŁĄBEK -Krzysztof Gołąbek jest absolwentem studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Studium Seksualność Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, certyfikowany doradca okołotestowy w zakresie HIV/AIDS. Z wykształcenia pedagog (specjalność pedagogika lecznicza), historyk, etyk. Członek dwóch towarzystw naukowych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.Ukończył specjalistyczne szkolenia między innymi w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierownictwem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Uczestnik licznych konferencji i warsztatów seksuologicznych.Praktyczne umiejętności pomocowe zdobył odbywając staże i praktyki w takich instytucjach jak:Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierownictwem Doc. dr hab. med. Joanny Meder. Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr n. med. Wiesława Czernikiewicza. Oddział Psychiatrii Sądowej nr XXII (dla przestępców przeciwko wolności seksualnej) Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości nr VI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Odział Terapeutyczny Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w kierunku HIV/AIDS w Gdańsku. Założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Profilaktyki i Edukacji Seksualnej TUMA. Zawodowo związany z Regionalnym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

 

KATARZYNA HOLZ - psycholog, psychoterapeutka terapii psychodynamicznej w trakcie certyfikacji; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu seksuologii na UAM w Poznaniu; posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy z zakresu interwencji kryzysowej, z osobami stosującymi jak i doświadczającymi przemocy oraz wieloletnie doświadczenie pracy z osobami z zaburzeniami osobowości; przez wiele lat prowadziła zajęcia grupowe dla osób stosujących przemoc; ponadto prowadziła różne kursy i szkolenia dla młodzieży i dorosłych, brała udział w wielu projektach; od 2008 roku pracuje jako psycholog w zakładzie karnym.

 

ZYTA MIKOŁAJEWSKA – pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, ukończyła profesjonalne szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem z mutyzmem, nauczyciel dyplomowany z długoletnim stażem , członek Kolegium Diagnoz i Terapii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim, członek Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim.

 

 ALEKSANDRA STURMOWSKA- logopeda, neurologopeda, ukończyła profesjonalne szkolenia poświęcone diagnozie i terapii dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji, jak również szkolenie w zakresie pracy specjalistycznej z dzieckiem z CZR, członek Kolegium Diagnoz i Terapii Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim, członek Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim, współpracownik Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży NZOZ „Medyk” w Starogardzie Gdańskim.

 

 MAGDALENA SENGERSKA- pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, ukończyłą szkolenia w zakresie pracy z dzieckiem z CZR, specjalista terapii ręki, członek Kolegium Diagnoz i Terapii , jak również Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ”PRO VOBIS” w Starogardzie Gdańskim,

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem