Wczesne Wspomaganie

 

Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rodzwoju Dziecka

 1. W Poradni tworzone są zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną, o których mowa w art. 127 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.

2. Dzieci kierowane są do wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonego w Poradni na  podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3. Rodzice dziecka mogą brać udział w zajęciach wczesnego wspomagania oraz w posiedzeniach zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

4. W celu finansowania wczesnego wspomagania rozwoju osoba prowadząca zwraca się o przyznanie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju do organu ewidencyjnego. W przypadku uzyskania dofinansowania, rodzice dziecka korzystającego z wczesnego wspomagania rozwoju nie uiszczają opłat z nim związanych.

5. Na zasadach określonych w art. 127 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe osoba prowadząca może zawierać porozumienia z innymi organami lub osobami prowadzącymi wczesne wspomaganie rozwoju, w celu realizacji części wskazań zawartych w opinii o potrzenie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6. Wczesne wspomaganie rozwoju odbywa się na zasadach określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe, a do czasu ich opublikowania na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci      (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.)

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?
Wczesne wspomaganie rozwoju można zdefiniować jako wszystkie formy wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów) w procesie opieki i wychowania od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Ta forma działań jest nieodpłatna.
 
Czy wszystkie dzieci mogą uzyskać taką pomoc?
Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą być dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka jest zaburzony. Wczesne wspomaganie prowadzone jest od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.
 
Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, by ich dziecko objęte zostało wczesnym wspomaganiem rozwoju?
Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do Poradni. Rodzice, bądź prawni opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni. Następnie zgłaszają się do Poradni w ustalonym terminie z dzieckiem. Powinni  przedstawić w Poradni wyniki przeprowadzonych dotychczas badań specjalistycznych (wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala, wyniki badania wzroku czy słuchu, wyniki badań psychologicznych). Specjaliści Poradni przeprowadzają z rodzicami szczegółowy wywiad, diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, udzielają rodzicom porady. Decyzję o wydaniu opinii podejmuje Zespół Opiniujący poradni. Rodzice są informowani o terminie posiedzenia zespołu i mogą w nim uczestniczyć.
 
Gdzie powinni zgłosić się rodzice, którzy chcą , by ich dziecko objęte zostało wczesnym wspomaganiem rozwoju?
Pracownicy Poradni udzielają rodzicom na ten temat szczegółowych informacji. Warunkiem objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest złożenie przez rodziców wniosku i opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ( w tym niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną)w wybranej placówce.
Jak przebiega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?
Wczesne wspomaganie rozwoju realizuje zespół specjalistów, w skład którego wchodzą, w zależności od potrzeb psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, terapeuta ruchu, rehabilitant, specjalista w zakresie pracy z dziećmi autystycznymi, specjalista integracji sensorycznej, specjalista terapii pedagogicznej , inny zależnie od potrzeb dziecka. Praca w zespole polega na wspólnym ustalaniu diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka, opracowywaniu programów współpracy z rodziną i oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka, udział w ich realizacji oraz monitoring i ewaluacja programów.  Zespół Wczesnego Wspomagania[1] jest organem Poradni, który analizuje wszelkie działania związane z oddziaływaniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jego członkowie, w trakcie posiedzeń Zespołu, analizują, oceniają skuteczność ustalonych programów terapii. Takie program są również aktualizowane.
 
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Udział dziecka w działaniach wczesnego wspomagania rozwoju jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie takie wydają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest działaniem nieodpłatnym. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawana jest od chwili wykrycia u dziecka niepełnosprawności do momentu pójścia do szkoły. Taki zapis w stosownym rozporządzeniu informuje, że opinia ta wydawana jest jednorazowo i jest ważna do momentu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.
W ramach wczesnego wspomagania realizujemy szeroka gamę działań wspomagających rozwój dziecka. Jest to terapia behawioralna, terapia pedagogiczna, logopedyczna, psychologiczna, Integracja Sensoryczna, terapia ręki, inne zależnie od potrzeb dziecka i jego rodziny. Rodzice dziecka mają możliwość uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Organizowane są indywidualne konsultacje , w trakcie których specjaliści Poradni omawiają prowadzone działania z dzieckiem i jego rodziną. Ważnym elementem jest ewaluacja, którą objęte są wszystkie dzieci uczestniczące w tej formie oddziaływań. Ewaluacje przeprowadzane są po każdym miesiącu pracy. Rodzice dziecka są uczestnikami zajęć. Dzięki temu mogą aktywnie włączyć się w proces pracy specjalistycznej.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem